• [Vietnamese] 4.6.0.7 - Thêm chức năng xem log trực tiếp trên VPSSIM (PHP, MySQL,..), PHP 7.3 ...

 • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #4755  by nguyenoanh
 10 Jan 2019 10:30
Những nâng cấp trong bản lần này

+ Support PHP 7.3 : Để nâng cấp lên PHP 7.3, các bạn chạy chức năng Change PHP Version trong Update System (Nginx,PHP...)
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.7) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
            Chon PHP Version Cho Server
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/1124
=========================================================================

1) PHP 7.3	   4) PHP 7.0	  7) PHP 5.4
2) PHP 7.2 (Current) 5) PHP 5.6
3) PHP 7.1	   6) PHP 5.5
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
+ Thêm lựa chọn xem 100 dòng cuối cùng của file log. - Chức năng này nằm trong phần Quản Lý File Log
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.0.7) - Quan Ly VPS/Server By HTTP://VPSSIM.VN
=========================================================================
               Quan Ly File Log
=========================================================================
Log File Size:
=========================================================================
Nginx Log: 0K | PHP-FPM Log: 1.1M | MySQL Log: 144K
=========================================================================
Secure Log: 24K | Exim Log: 4.0K
=========================================================================
Write PHP Error Log: Off
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/howlogfile
=========================================================================


1) Download Log (Zipped)	  4) Delete Download Link
2) View Last 100 Lines Of Logfile 5) ON/OFF PHP Error Log
3) Clear All Logs
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Neu khong the xem duoc 100 dong duoi cua Log file, hay dung chuc nang
-------------------------------------------------------------------------
[Download Log (Zipped)] ve may tinh de xem.
=========================================================================
1) Nginx Log
2) PHP-FPM Log
3) MySQL Log
4) Secure Log
5) Exim Log
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
+ Nâng cấp chức năng cài đặt ioncube cho PHP. Hiện tai ioncube stable đã hỗ trợ lên bản mới nhất của PHP là PHP 7.3, sau khi update VPSSIM lên 4.6.0.7, bạn hãy remove ioncube và cài lại nó để update ioncube lên bản mới nhất

+ và nhiều update nhỏ khác
This topic has 10 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM