• Update Thành Phần

  • Update Các Thành Phần Trong VPSSIM ( Nginx, PHPMyAdmin, Netdata, Support Code ...) . Những Update Nhỏ Này Sẽ Không Được VPSSIM Tự Động Gửi Email Mà Bạn Phải Theo Dõi Và Cập Nhật.

Update Các Thành Phần Trong VPSSIM ( Nginx, PHPMyAdmin, Netdata, Support Code ...) . Những Update Nhỏ Này Sẽ Không Được VPSSIM Tự Động Gửi Email Mà Bạn Phải Theo Dõi Và Cập Nhật.
Forum Statistics Last post
 phpMyAdmin update to 4.8.2
by nguyenoanh  - 29 Jun 2018 10:41
113 Replies 
 8074 Views
 by LucasinfuB
 21 Aug 2019 03:08
 Nginx update to 1.15.2
by nguyenoanh  - 04 Aug 2018 06:27
101 Replies 
 8124 Views
 by LucasinfuB
 07 Aug 2019 13:06
 phpMyadmin update to 4.8.3
by nguyenoanh  - 31 Aug 2018 10:50
113 Replies 
 8314 Views
 by RidgeReog
 07 Aug 2019 06:55
 Update 9/6/2018
by nguyenoanh  - 09 Jun 2018 09:59
0 Replies 
 7375 Views
 by nguyenoanh
 09 Jun 2018 09:59