• Cài đặt và cấu hình XAMMP trên MacOS


 #130  by nguyenoanh
 03 Jun 2018 13:54
1. Cài Đặt XAMMP
Việc cài đặt XAMMP trên MacOS rất đơn giản, bạn chỉ cần download link tải XAMMP ở đây: https://www.apachefriends.org/download.html
Tuỳ thuộc vào phiên bản PHP 5.6, 7.0, 7.1 và 7.2 mà bạn chọn phiên bản download cho phù hợp.

Image

Sau khi download về, ta tiến hành cài đặt. Cài đặt kết thúc, sẽ chạy XAMMP.

Image

Và chạy apache webserver, MySQL

Image

Vào localhost:

Image

2. Cấu Hình Bảo Mật

Mặc định, user root của MySQL không đặt mật khẩu. Để đặt mật khảu này cũng như mật khẩu FTP, ta dùng lệnh sau:
sudo /Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp security
Chúng ta có thể :
1. Tắt truy cập MySQL trong cùng network.
2.Tạo mật khẩu cho User root và user "pma" của MySQL
3. Tạo mật khẩu cho tài khoản FTP cho tài khoản root.

Kết quả:
sudo /Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp security
Password:
XAMPP: Quick security check...
XAMPP: MySQL is accessable via network.
XAMPP: Normaly that's not recommended. Do you want me to turn it off? [yes] y
XAMPP: Turned off.
XAMPP: Stopping MySQL...ok.
XAMPP: Starting MySQL...ok.
XAMPP: The MySQL/phpMyAdmin user pma has no password set!!!
XAMPP: Do you want to set a password? [yes] y
XAMPP: Password:
XAMPP: Password (again):
XAMPP: Setting new MySQL pma password.
XAMPP: Setting phpMyAdmin's pma password to the new one.
XAMPP: MySQL has no root passwort set!!!
XAMPP: Do you want to set a password? [yes] y
XAMPP: Write the password somewhere down to make sure you won't forget it!!!
XAMPP: Password:
XAMPP: Password (again):
XAMPP: Setting new MySQL root password.
XAMPP: Change phpMyAdmin's authentication method.
XAMPP: The FTP password for user 'daemon' is still set to 'xampp'.
XAMPP: Do you want to change the password? [yes] y
XAMPP: Password:
XAMPP: Password (again):
XAMPP: Reload ProFTPD...not running.
XAMPP: Done.
3. Tạo Database

Ta truy cập vào phpMyadmin theo đường link:
http://localhost/phpmyadmin/
Sau đó vào database và tạo database mới. Bạn nhớ chọn utf_general_ci trong Collation để hiển thị tốt font tiếng việt.

Image

Sau khi thực hiện các bước trên, chúng ta đã tạo 1 database xong với thông tin:
Tên database: tendataa
Username: root
mật khẩu: mật_khẩu_bạn_đã_đặt
Nếu không muốn dùng username và mật khẩu này, ta có thể tạo username và mật khẩu khác cho database này.
Vào database ==> Privileges ==> Add user account

Image

Bạn điền tương tự như dưới:

Image

Lưu ý trước khi nhấn nút go ở cuối cùng trang, bạn phải chắc chắn đã đánh dấu tích vào mục:
Grant all privileges on database tendataa.
Hoàn thành tạo user mới và gán user này cho database ta vừa tạo:

Image

4. Upload Code

Ta vào Finder ==> Go ==> Đi tới thư mục :
/Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs
Image

Sau khi upload code vào đây, bạn truy cập code trên trình duyệt theo địa chỉ:
http://localhost/code 
Nếu muốn gán tên domain cho code, chạy dưới dạng:
http://abc.com/code
Bạn edit file hosts của MacOS
sudo nano /etc/hosts
ta thêm vào dòng sau:
127.0.0.1 abc.com
sau đó save file bằng cách nhấn
Ctrl + c
==> Điền Y => Enter

5. Cấu Hình PHP, MySQl, Apache

Đường dẫn các file cấu hình Xampp : /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/
Danh sách các file ta thường config: php.ini, httpd.conf, my.cnf
Truy cập vào folder này bằng cách:
Finder ==> Go ==> Điền: /Applications/XAMPP/xamppfiles/etc/ và Go.
Image
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #819  by olalavui
 10 Jul 2018 17:41
Phần này a viết thiếu cấu hình virtual hosts rồi, chứ trỏ /etc/hosts kia làm gì đã ăn thua
 #820  by nguyenoanh
 10 Jul 2018 17:46
olalavui wrote:
10 Jul 2018 17:41
Phần này a viết thiếu cấu hình virtual hosts rồi, chứ trỏ /etc/hosts kia làm gì đã ăn thua
Dùng 1 domain thì không cần vitual host đâu e.
Dùng chung với localhost, trỏ ip trên hosts là đủ rồi.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM