• [Vietnamese] 4.6.1.0 - Thêm chức năng [ Copy Dữ Liệu Sang VPS Mới ] - Chuyển VPS siêu nhanh và dễ

  • Update VPSSIM Main Code

Update VPSSIM Main Code
 #9992  by nguyenoanh
 05 Jun 2019 17:07
5/6/2019 VPSSIM update 4.6.1.0. List update:

+ Thêm chức năng [ Copy Dữ Liệu Sang VPS Mới ]: Di chuyển VPS cực nhanh khi sử dụng chức năng này.
Xem về chức năng này tại đây: viewtopic.php?f=6&t=5517
+ Update chức năng: Quản lý Cronjob, Cài đặt SSL Let's Encrypt, Update System, ....
+ Fix một số lỗi nhỏ khác
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #10098  by xuandung38
 16 Jun 2019 01:44
nguyenoanh wrote:5/6/2019 VPSSIM update 4.6.1.0. List update:

+ Thêm chức năng [ Copy Dữ Liệu Sang VPS Mới ]: Di chuyển VPS cực nhanh khi sử dụng chức năng này.
Xem về chức năng này tại đây: viewtopic.php?f=6&t=5517
+ Update chức năng: Quản lý Cronjob, Cài đặt SSL Let's Encrypt, Update System, ....
+ Fix một số lỗi nhỏ khác
Ờ =))
nguyenoanh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM