• php json_encode Bị lỗi

  • Tell error you get when using VPSSIM & Other members help fix it

Tell error you get when using VPSSIM & Other members help fix it
 #4565  by smowtion
 06 Jan 2019 23:35
Mình cài bản 7.1 và 7.2 đều bị lỗi
$data['myarray'] = ["1" => 1.2, "10" => 0.911, "50" => 0.811, "100" => 0.37];
echo json_encode($data['myarray']);
Nó hiện ra là
{"1":{"1":1.2,"10":0.91100000000000003,"50":0.81100000000000005,"100":0.37}}
Không hiểu lỗi ở đâu nữa
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM