• Update Thành Phần

  • Update Các Thành Phần Trong VPSSIM ( Nginx, PHPMyAdmin, Netdata, Support Code ...) . Những Update Nhỏ Này Sẽ Không Được VPSSIM Tự Động Gửi Email Mà Bạn Phải Theo Dõi Và Cập Nhật.

Update Các Thành Phần Trong VPSSIM ( Nginx, PHPMyAdmin, Netdata, Support Code ...) . Những Update Nhỏ Này Sẽ Không Được VPSSIM Tự Động Gửi Email Mà Bạn Phải Theo Dõi Và Cập Nhật.
Forum Statistics Last post
 phpMyAdmin update to 4.8.2
by nguyenoanh  - 29 Jun 2018 10:41
2 Replies 
 39876 Views
 by LauraPoida
 02 Aug 2019 05:37
 phpMyadmin update to 4.8.3
by nguyenoanh  - 31 Aug 2018 10:50
0 Replies 
 21854 Views
 by nguyenoanh
 31 Aug 2018 10:50
 Nginx update to 1.15.2
by nguyenoanh  - 04 Aug 2018 06:27
0 Replies 
 21346 Views
 by nguyenoanh
 04 Aug 2018 06:27
 Update 9/6/2018
by nguyenoanh  - 09 Jun 2018 09:59
0 Replies 
 19910 Views
 by nguyenoanh
 09 Jun 2018 09:59