• Cho hỏi về rule nginx cho wordpress chạy trong folder dạng http://domain.com/blog

  • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #3033  by phucanbinh
 01 Nov 2018 22:32
Mình tạo subfolder dang: domain/blog, không hiểu sao sau đó bi 404, tìm hiểu trên mạng được đoạn code
Code: Select all
location /blog {
    index index.php;
    try_files $uri $uri/ /blog/index.php?$args;
}
thì trang bị sai url không chạy, vỡ trang, mọi người chỉnh dùm được không ạ
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM