• Addon domain và ssl

 • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #1433  by ntlong
 05 Aug 2018 03:07
M có nhu cầu chạy 2 domain song song trên 1 web. đã addon domain thành công nhưng site gốc có sử dụng ssl vì vậy site phụ vào toàn bị báo lổi thiếu ssl. Mong b hướng dẫn thêm .

Ps ... sẻ thêm nhiều addon domain.

ĐÃ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ.

Tình huống:

Có site gốc: domainA.com, và muốn các domainB domainC ..... point về nội dung của Domain A nhưng tên miền là chính các domain B C.


1. Tạo acc Domain B C... và tạo luôn SSL Free
2. vào /etc/nginx/conf.d ... tìm file domainB.conf và tìm và edit
Tìm
Code: Select all
root /home/domainB/public_html;
include /etc/nginx/conf/ddos2.conf;
index index.php index.html index.htm;
  	server_name domainB;
Sửa root thành folder A
Code: Select all
root /home/domainA/public_html;
include /etc/nginx/conf/ddos2.conf;
index index.php index.html index.htm;
  	server_name domainB;
Tìm tiếp cuối trang
Sửa fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domainB/public_html$fastcgi_script_name; về DomainA
Code: Select all
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 250;
		fastcgi_send_timeout 250;
		fastcgi_read_timeout 250;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domainB/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
Sửa
Code: Select all
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 250;
		fastcgi_send_timeout 250;
		fastcgi_read_timeout 250;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domainA/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
Kiểm tra và khởi động lại Nginx
Last edited by ntlong on 14 Aug 2018 10:04, edited 5 times in total.
delpierro liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1434  by nguyenoanh
 05 Aug 2018 07:49
Mình chưa thử parked domain với domain đang cài đặt SSL nên hiện tại chưa chia sẻ cách thực hiện ngay được. MÌnh sẽ tìm hiểu và update bài viết khi tìm ra cách.
Nhưng chắc chắn một điều, domain add thêm cũng phải có chứng chỉ SSL của riêng nó, domain nào dùng chứng chỉ SSL của domain đấy.
 #1435  by ntlong
 05 Aug 2018 08:54
Lúc trước dùng multi wp, mình có thể làm đc.

Nhưng hiện giờ mình dùng addon, cũng đã thử tạo domain, chỉnh nginx.conf root folder vể site gốc, site có SSL nhưng không truy xuất thông tin của site gốc được.
 #1637  by MacKen
 14 Aug 2018 23:37
MÌnh làm theo cách trên của Bạn ntlong >>> gõ domain b nó chuyển sang link domain a >>> không chạy được domai b chung giũ liệu với domain a trên wordpress ...

Mình cần làm thủ tục nào nữa trên wordpress nữa ko bạn.
 #1642  by nguyenoanh
 15 Aug 2018 08:17
MacKen wrote:
14 Aug 2018 23:39
có ai đã park domain chạy được ssl chưa anh em
Làm theo cách của bạn @ntlong cũng được mà, tuy cách này hơi dài nhưng lại dễ thực hiện :)
Trong trường hợp bạn sử dụng code wordpress, bạn không thể đơn giản config parked xong là chạy được 2 domain cho 1 thư mục code được.
Bạn phải tùy chỉnh wp-config.php cho phép chạy 2 domain cho 1 thư mục code nữa, mặc định nó chỉ cho phép 1 domain thôi.
 #1643  by MacKen
 15 Aug 2018 08:58
Nguyễn Oanh cho Mình xin luôn cách fix trong file config wordpress luôn được không ?
Get 25 USD Free To USE VPSSIM