• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Đặt mật khẩu bảo vệ Website"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1257  by nguyenoanh
 27 Jul 2018 14:20
Sử dụng chức năng này nếu bạn muốn user phải nhập user và mật khẩu trước khi truy cập website. Nếu nhập đúng thì truy cập được website, nhập sai sẽ báo lỗi và không truy cập được.
Dùng chức năng này nếu bạn muốn website chỉ truy cập trong một nhóm người, không public. Các bộ máy tìm kiếm sẽ bị chặn không thể get được dữ liệu website nên bạn cần cẩn thận khi sử dụng chức năng này.

Đường dẫn: VPSSIM Menu ==> Bảo Mật Server & Website ==> Đặt Mật Khẩu Bảo Vệ Website
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
2) Quan Ly CSF Firewall		   9) Block Exploits, SQL Injections
3) Quan Ly IPtables Firewall	  10) Block Bad Bots Scan Website
4) Linux Malware Detect & ClamAV  11) Run Script In Writable Folder
5) Check & Block IP DOS		  12) BAT/TAT Email Thong Bao Login
6) Thay Doi Port SSH Number	  13) Thay Password Account Root
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
Lua chon cua ban (0-Thoat): 8
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/1134
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT/TAT/THAY-MAT-KHAU bao ve website tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi BAT bao ve, ban phai nhap user va mat khau khi truy cap website
=========================================================================
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N]
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: anhchi1.com
=========================================================================
Lua chon mat khau khi truy cap anhchi1.com
=========================================================================
1) Su Dung Username Va Mat Khau Mac Dinh
2) Dang Nhap Bang Username Va Mat Khau Moi
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
-------------------------------------------------------------------------
Username: anhchi1com
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau: matkhaunay
Kết quả:
=========================================================================
Dat mat khau bao ve anhchi1.com thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin truy cap:
-------------------------------------------------------------------------
Username: anhchi1com | Password: matkhaunay
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
2) Quan Ly CSF Firewall		   9) Block Exploits, SQL Injections
3) Quan Ly IPtables Firewall	  10) Block Bad Bots Scan Website
4) Linux Malware Detect & ClamAV  11) Run Script In Writable Folder
5) Check & Block IP DOS		  12) BAT/TAT Email Thong Bao Login
6) Thay Doi Port SSH Number	  13) Thay Password Account Root
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Lúc này truy cập website sẽ có ô thông báo nhập mật khẩu:

Image

Để bỏ mật khẩu, bạn chạy lại chức năng trên một lần nữa. VPSSIM sẽ cho bạn lựa chọn đổi thông tin đăng nhập hiện tại hoặc tắt mật khẩu truy cập:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
2) Quan Ly CSF Firewall		   9) Block Exploits, SQL Injections
3) Quan Ly IPtables Firewall	  10) Block Bad Bots Scan Website
4) Linux Malware Detect & ClamAV  11) Run Script In Writable Folder
5) Check & Block IP DOS		  12) BAT/TAT Email Thong Bao Login
6) Thay Doi Port SSH Number	  13) Thay Password Account Root
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
Lua chon cua ban (0-Thoat): 8
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/1134
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT/TAT/THAY-MAT-KHAU bao ve website tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi BAT bao ve, ban phai nhap user va mat khau khi truy cap website
=========================================================================
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N]
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: anhchi1.com
=========================================================================
anhchi1.com da duoc dat mat khau truy cap
=========================================================================
1) Thay Mat Khau Truy Cap	    3) Tat Mat Khau Truy Cap
2) Su Dung Mat Khau Truy Cap Mac Dinh
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Lưu ý: Mặc định bạn không thể chọn user khi cài đặt mật khẩu truy cập site. Nếu bạn muốn tùy chọn cả user và mật khẩu, thiết lập xong, bạn chạy lại chức năng và chọn Thay mật khẩu truy cập là được.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
2) Quan Ly CSF Firewall		   9) Block Exploits, SQL Injections
3) Quan Ly IPtables Firewall	  10) Block Bad Bots Scan Website
4) Linux Malware Detect & ClamAV  11) Run Script In Writable Folder
5) Check & Block IP DOS		  12) BAT/TAT Email Thong Bao Login
6) Thay Doi Port SSH Number	  13) Thay Password Account Root
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
Lua chon cua ban (0-Thoat): 8
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/1134
=========================================================================
Dung chuc nang nay de BAT/TAT/THAY-MAT-KHAU bao ve website tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi BAT bao ve, ban phai nhap user va mat khau khi truy cap website
=========================================================================
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N]
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: anhchi1.com
=========================================================================
anhchi1.com da duoc dat mat khau truy cap
=========================================================================
1) Thay Mat Khau Truy Cap	    3) Tat Mat Khau Truy Cap
2) Su Dung Mat Khau Truy Cap Mac Dinh
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
-------------------------------------------------------------------------
Nhap username [ENTER]: usermoi
-------------------------------------------------------------------------
Nhap mat khau: matkhauno
Get 25 USD Free To USE VPSSIM