• Hướng dẫn Block danh sách IP truy cập vào VPS và các website trên đó

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #921  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 15:46
Để block một danh sách các địa chỉ IP và dải IP truy cập vào VPS và các website trên đó, ta sẽ sử dụng chức năng Block List IP (IP Range) trong phần Quản Lý CSF Firewall của VPSSIM.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Bảo Mật Server & Website ==> Quản Lý CSF Firewall ==> Block List IP (IP Range)

Cách sử dụng:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de block List IP (IP Range) truy cap vao server.
-------------------------------------------------------------------------
De block list IP, hay doi ten file list thanh Blocklist.txt sau do upload
-------------------------------------------------------------------------
vao /home . Sau khi upload xong, hay nhan ENTER de VPSSIM lan luot block
-------------------------------------------------------------------------
tat ca IP (IP Rang) co trong danh sach do.
-------------------------------------------------------------------------
Dia chi file block list: /home/Blocklist.txt
-------------------------------------------------------------------------
Chu Y: Moi dia chi IP (IP range) nam o mot dong trong file blocklist.
=========================================================================
Ban da hoan thanh upload, hay nhan [ Enter ] VPSSIM chay chuc nang nay.
Ta sẽ chạy chức năng này, sau đó nếu có file IP block list rồi thì bạn đổi tên file này thành Blocklist.txt.
Sau đó upload vào /home .
Nếu bạn biết sử dụng lệnh thì ta sẽ tạo một file tên Blocklist.txt trong /home và cập nhật nội dung cho nó bằng danh sách các IP hay dải IP bạn muốn block. Sau khi tạo xong, bạn sẽ chạy chức năng Block List IP (IP Range) để VPSSIM chặn các IP trong danh sách đó.
Code: Select all
nano /home/Blocklist.txt
sau đó copy hoặc gõ các địa chỉ IP vào.

Sau khi hoàn thành, save file lại bằng lệnh CTRL +X ==> điền Y và Enter.

VPSSIM sẽ kiểm tra các IP (IP range) trong danh sách bạn nhập và lần lượt block từng IP (dải IP) cho đến hết. Từng IP hợp lệ, không hợp lệ hay đã bị block rồi, trong quá trình block, VPSSIM sẽ show luôn.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de block List IP (IP Range) truy cap vao server.
-------------------------------------------------------------------------
De block list IP, hay doi ten file list thanh Blocklist.txt sau do upload
-------------------------------------------------------------------------
vao /home . Sau khi upload xong, hay nhan ENTER de VPSSIM lan luot block
-------------------------------------------------------------------------
tat ca IP (IP Rang) co trong danh sach do.
-------------------------------------------------------------------------
Dia chi file block list: /home/Blocklist.txt
-------------------------------------------------------------------------
Chu Y: Moi dia chi IP (IP range) nam o mot dong trong file blocklist.
=========================================================================
Ban da hoan thanh upload, hay nhan [ Enter ] VPSSIM chay chuc nang nay.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM dang tim kiem file Blocklist.txt ....
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay file Blocklist.txt
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se lan luot block tat ca cac IP (range) trong list nay
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi ket thuc, VPSSIM se thong bao ket qua toi ban.
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ....
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.33.97
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.33.98
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.33.99
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.37.98
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.37.99
-------------------------------------------------------------------------
IP (IP Range): IPsa khong hop le
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.39.98
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.39.99
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.41.96
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.41.97
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.41.98
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.41.99
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.45.4
-------------------------------------------------------------------------
IP (IP Range): 216.239.46 khong hop le
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 216.239.51.96
-------------------------------------------------------------------------
CSF Firewall Blocled: 64.233.173.198
-------------------------------------------------------------------------
IP (IP Range): khong hop le

Kết quả:

VPSSIM sẽ thông báo tổng số IP trong danh sách của bạn, số IP đã bị block và số IP không đúng
=========================================================================
Tong so IP (IP range) trong Blocklist.txt: 17
-------------------------------------------------------------------------
IP (IP Range) Block thanh cong: 14 IP (IP Range)
-------------------------------------------------------------------------
IP (IP Range) khong hop le: 3
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
This topic has 6 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM