• Hướng dẫn bật "access_log" cho domain trên VPS

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #487  by nguyenoanh
 27 Jun 2018 14:47
Mặc định access_log của các domain khi thêm vào VPS sẽ đặt giá trị tắt vì nếu website có lượng truy cập lớn, việc ghi access_log liên tục như vậy sẽ làm giảm hiêu năng hệ thống khá nhiều. Nếu bạn không quan tâm tới việc tạo access_log sẽ làm giảm hiệu năng hệ thống, bạn có thể bật access log của domain như sau:

Edit Vhost của domain: /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf

Tìm đoạn:
Code: Select all
  	access_log off;
  	# access_log  /home/domain.com/logs/access_log;
Bạn chỉnh thành:
Code: Select all
  	access_log on;
  	access_log  /home/domain.com/logs/access_log;
Save file vhost lại.
Sau đó chmod thư mục chưa file logs của domain:
Code: Select all
chmod -R 777 /home/domain.com/logs
Tiếp theo khởi động lại nginx để hệ thống bắt đầu ghi log mỗi khi có truy cập:
Code: Select all
service nginx restart
Get 25 USD Free To USE VPSSIM