• Hướng dẫn sử dụng cấu hình SSL trên VPS cũ cho website trên VPS mới mà không cần cài đặt lại

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #5937  by nguyenoanh
 26 Mar 2019 10:45
Khi chuyển website từ VPS cũ sang VPS mới, ngoài việc chuyển files và database từ VPS cũ sang VPS mới cho domain, chúng ta còn phải giữ nguyên cấu hình SSL của domain từ VPS cũ sang VPS mới cho các domain nếu không muốn domain đó bị lỗi trên VPS mới.
Trong bài viết này, mình sẽ nói về cách chuyển Vhost kèm theo các file cấu hình SSL từ VPS cũ sang VPS mới.

Đường dẫn Vhost của domain : /etc/nginx/conf.d/doman.com.conf

Trên VPS cũ, ta sử dụng các files và folder sau:

1. Cấu hình acme.sh:
Nếu muốn sử dụng SSL cũ của domain nào thì copy folder theo đường dẫn /root/.acme.sh/domain.com sang VPS mới với đường dẫn tương tự (nếu dùng Free SSL Let's Encrypt). Nếu dùng PaidSSL thì bỏ qua bước này.

2. Copy folder /etc/nginx/auth-acme/domain.com từ VPS cũ sang /etc/nginx/auth-acme/ của VPS mới nếu dùng free SSL Let's Encrypt.
Nếu trên VPS mới chưa có folder auth-acme thì chạy lệnh dưới để tạo
Code: Select all
mkdir -p /etc/nginx/auth-acme
Nếu dùng PaidSSL thì copy folder /etc/nginx/paidssl sang VPS mới với đường dẫn tương tự.

3. Thay thế nội dung từ vhost cũ /etc/nginx/conf.d/doman.com.conf sang Vhost mới.

4. Copy /etc/nginx/conf sang VPS mới với đường dẫn tương tự.

Như vậy là cơ bản hoàn thành.
Bây giờ ta chạy lệnh check:
Code: Select all
nginx -t
Nếu kết quả:
Code: Select all
nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
thì bạn chỉ cần khởi động lại nginx là được.

Khi thực hiện theo cách này, bạn không cần trỏ domain sang VPS mới mà vẫn chuyển SSL sang được. Sau khi check mọi thứ Okie, lúc này ta có thể trỏ domain sang IP VPS mới.
olalavui liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM