• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Enable /Disable Redis Cache" cho Wordpress Website

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #395  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 11:56
Nếu bạn muốn Wordpress Blog của mình dùng Redis Cache, bạn có thể dùng chức năng Enable Redis Cache trong Wordpress Blog Tools để VPSSIM tự động config cho website sử dụng redis cache.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mneu ==> Wordpress Blog Tools ==> Enable Redis Cache

Trước khi BẬT redis cache cho website, bạn phải cài đặt redis cache cho sever : viewtopic.php?f=35&t=160

Cách sử dụng

Bây giờ mình sẽ cài đặt Redis Cache cho oanh2.com
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):6
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT Redis cho Wordpress Website
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  oanh.com
oanh3.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap domain ban muon su dung Redis [ENTER]: oanh3.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay oanh3.com tren he thong
========================================================================= 
Ban muon BAT Redis Cache cho oanh3.com ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se cai dat Redis Cache cho oanh3.com
-------------------------------------------------------------------------
Cac Plugins se duoc cai dat: Nginx-Hepler, Redis Object Cache
-------------------------------------------------------------------------
Please wait.... !
Sau khi đồng ý sử dụng redis cache cho website, VPSSIM sẽ config file wp-config.php của website và đồng thời cài đặt thêm 2 plugin Nginx-Hepler, Redis Object Cache.

Kết quả:
=========================================================================
BAT Redis cho oanh3.com thanh cong 
-------------------------------------------------------------------------
Ban hay kiem tra va kich hoat plugins: Nginx-Helper, Redis Object Cache
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Để clear Redis Cache, bạn có thể dùng chức năng có sẵn của VPSSIM hoặc login vào wp-admin, vào setting 2 plugin Nginx HelperRedis để clear cache.

Disable Redis Cache

Nếu bạn không muốn dùng redis cache cho website nữa , bạn có thể dùng chức năng này.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Mneu ==> Wordpress Blog Tools ==> Disable Redis Cache

VPSSIM sẽ tự động config wp-config.php ngừng sử dụng redis cache và disable 2 plugin: Nginx-Hepler, Redis Object Cache
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):7
=========================================================================
Su sung chuc nang nay de TAT Redis cho Wordpress Website
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  oanh.com
oanh3.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten domain [ENTER]: oanh3.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay oanh3.com tren he thong
========================================================================= 
Ban muon TAT Redis Cache cho oanh3.com ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se vo hieu hoa Redis Cache cho oanh3.com
-------------------------------------------------------------------------
Cac Plugins se duoc xoa: Nginx-Hepler, Redis Object Cache
-------------------------------------------------------------------------
Please wait.... !

Kết quả:
=========================================================================
TAT redis cache cho oanh3.com thanh cong 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM