• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Config Cấu Hình PHP"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #378  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 16:26
Sử dụng chức năng Config Cấu Hình PHP, bạn có thể config hầu hết những config cơ bản cho PHP. Nếu cần config chuyên sâu hơn, bạn có thể tự edit theo các thông số mình cần.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Config Cấu Hình PHP

menu:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
1. Cấu hình Max Execution Time, Max Input time, On/Off Allow Url Fopen, On/Off Allow Url Include, On/Off File Upload, Upload Max Filesize, Max Input Vars
Sử dụng các chức năng tương đương, bạn có thể config các giá trị cho các hàm trên.
VPSSIM sẽ giới hạn các giá trị bạn cần config trong khoảng cho phép nên bạn không cần lo lắng về lỗi. Nếu có lỗi xảy ra, VPSSIM sẽ trả lại config trước khi bạn tự mình config.

2. On/Off Display Errors
Sử dụng chức năng này để chỉnh On/Off display php error.
Hướng dẫn: viewtopic.php?f=35&t=170

3. Enable/Disable PHP Function
Xem hướng dẫn sử dụng chức năng này tại đây: viewtopic.php?f=35&t=165

4. Config PHP Timezone

Xem hướng dẫn dùng chức năng này tại: viewtopic.php?f=35&t=163

5. Cài đặt / Remove Imagick, Ioncube, Sohusin

Xem hướng dẫn sử dụng các chức năng này tại: viewtopic.php?f=35&t=167

6. Re-Config PHP.INI & WWW.CONF

Xem hướng dẫn sử dụng chức năng này tại: viewtopic.php?f=35&t=166
Get 25 USD Free To USE VPSSIM