• Hướng dẫn cài đặt Imagick / Ioncube / Suhosin

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #369  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 15:51
3 extensions: Imagick / Ioncube / Suhosin sẽ không được VPSSIM cài mặc định khi cài đặt VPS. Nếu có nhu cầu sử dụng, bạn phải sử dụng chức năng tích hợp sẵn của VPSSIM để cài đặt.

1. Cài đặt / Remove Imagick

Chúng ta sẽ sử dụng chức năng Install / Remove Imagick để cài đặt extension này.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Config Cấu Hình PHP ==> Install / Remove Imagick

Cài đặt Imagick:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 12
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Cai dat / Remove Imagick cho server
-------------------------------------------------------------------------
Server hien chua cai dat Imagick
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon cai dat Imagick ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Cai dat IMAGICK thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Kiem tra ket qua cai dat Imagick:
-------------------------------------------------------------------------
http://171.245.13.154:999/check-imagick.php
-------------------------------------------------------------------------
Neu Imagick cai thanh cong, trang nay se hien anh thong bao cua VPSSIM
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Sau khi cài đặt thành công, nếu không có nhu cầu sử dụng bạn có thể remove. Dùng chức năng này để remove Imagick:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 12
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Cai dat / Remove Imagick cho server
-------------------------------------------------------------------------
Server da cai dat Imagick
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon remove Imagick ? [y/N] y
2. Cài Đặt / Remove Ioncube
Iconcube là một tiện ích không nhiều sử dụng vì vật extension này không được cài mặc định.
Nếu bạn muốn sử dụng, hãy dùng chức năng: Install / Remove Ioncube

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Config cấu hình PHP ==> Install / Remove Ioncube

Cài Đặt Ioncube
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 13
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Cai Dat / Remove Ioncube cho server
-------------------------------------------------------------------------
Ioncube Loader chua duoc cai dat tren server
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon cai dat Ioncube Loader ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Cai dat Ioncube Loader vao server thanh cong !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

3. Cài Đặt / Remove Suhosin

Suhosin hiện tại chỉ hỗ trợ PHP từ phiên bản 7.0 trở xuống. Nếu bạn dùng phiên bản mới hơn, việc cài đặt sẽ thất bại:

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Config Cấu Hình PHP ==> Install / Remove Suhosin
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 14
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Cai dat / Remove Suhosin cho server
-------------------------------------------------------------------------
Server hien chua cai dat Suhosin
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon cai dat Suhosin ? [y/N] 
báo lỗi cài đặt thất bại nếu PHP không hỗ trợ extension này:
=========================================================================
Cai dat Suhosin that bai !
-------------------------------------------------------------------------
Co le Suhosin khong ho tro phien ban PHP nay.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 588M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 588M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
All PHP functions are being enabled
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM