• Fix lỗi ifconfig: command not found trên Centos/RHEL


 #202  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 16:10
Command ifconfig được sử dụng để xem chi tiết về cấu hình mạng trên hệ thống linux. Với hầu hết các hệ thống linux thì gói lệnh ifconfig được cài đặt mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn gặp lỗi
 ifconfig: command not found
khi sử dụng trên centos/RHEL thì bạn có thể khắc phuc bằng cách cài đặt net-tools
yum install net-tools
Code: Select all
$ ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:00:FC:03:16 
     inet addr:108.61.150.186 Bcast:108.61.150.191 Mask:255.255.255.240
     inet6 addr: fe80::5054:ff:fefc:316/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:424674743 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:356450667 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:51931680123 (48.3 GiB) TX bytes:1286409108540 (1.1 TiB)

eth1   Link encap:Ethernet HWaddr 5A:00:00:00:1C:6F 
     inet addr:10.99.0.10 Bcast:10.99.255.255 Mask:255.255.0.0
     inet6 addr: fe80::5800:ff:fe00:1c6f/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1450 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:630 (630.0 b)

lo    Link encap:Local Loopback 
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:282247704 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:282247704 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0 
     RX bytes:228902125297 (213.1 GiB) TX bytes:228902125297 (213.1 GiB)
Code: Select all
 $ ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 52:54:00:FC:03:16 
     inet addr:108.61.150.186 Bcast:108.61.150.191 Mask:255.255.255.240
     inet6 addr: fe80::5054:ff:fefc:316/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:424680681 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:356458107 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:51932188449 (48.3 GiB) TX bytes:1286427037056 (1.1 TiB)

olalavui liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM