• Không cần phải nhập Password đăng nhập khi bật máy tính cho Centos 6 & 7


 #33  by funvn
 28 May 2018 15:49
Để không cần phải nhập máy tính sử dụng Centos 6 & 7 mỗi khi bật máy tính, chúng ta chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản như sau.

Edit /etc/gdm/custom.conf với nội dung tương tự"
# GDM configuration storage

[daemon]
AutomaticLogin=ACBXYZ
AutomaticLoginEnable=True

[security]

[xdmcp]

[chooser]

[debug]

Sau đó restart lại hệ thống:
sudo reboot
Thay ABCXYZ bằng user của bạn.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM