• Fix lỗi Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid xxx


 #179  by nguyenoanh
 07 Jun 2018 15:52
Khi bạn tiến hành cài đặt phần mềm trên centos thì bạn thấy lỗi:
Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running as pid xxxx


cách khắc phục là bạn chờ cho đến khi tiến trình đang chạy kết thúc hoặc bạn có thể tắt tiền trình đang chạy đi bằng lệnh:
rm -rf /var/run/yum.pid
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM