• Hướng dẫn xem hình ảnh trên Terminal


 #160  by phamduc
 07 Jun 2018 09:25
Có nhiều phần mềm xem hình ảnh nhưng có một phần mềm rất đặc biệt tên là FIM, sử dung phần mềm này, chúng ta có thể xem ảnh trực tiếp trên của số Terminal.

Cách Cài Đặt

Để cài đặt được FIM chúng ta sẽ sử dụng lệnh:
Code: Select all
sudo apt-get install fim
Nếu repo mặc định không có fim, chúng ta sẽ download code và cài đặt
Code: Select all
wget http://download.savannah.nongnu.org/releases/fbi-improved/fim-0.6-trunk.tar.gz
wget http://download.savannah.nongnu.org/releases/fbi-improved/fim-0.6-trunk.tar.gz.sig
gpg --search 'dezperado autistici org'
# import the key from a trusted keyserver by following on screen instructions
gpg --verify fim-0.6-trunk.tar.gz.sig
Code: Select all
tar xzf fim-0.6-trunk.tar.gz 
cd fim-0.6-trunk 
./configure --help=short 
# read the ./configure --help=short output: you can give options to ./configure
./configure 
make 
su -c "make install"
Cách Sử Dụng:

Để xem một ảnh, ta phải cd tới thư mục chứa ảnh sau đó dùng lệnh:
fim -a anh1.jpg
Nếu muốn xem tất cả các file JPG trong thư mục:
fim -a *.jpg
Nếu muốn xem tất cả các ảnh trong một thư mục abc
fim abc/
Các shortcut:
PageUp/Down : Prev/Next image
+/- : Zoom in/out
a : Autoscale
w : Fit to width
h : Fit to height
j/k : Pan down/up
f/m : flip/mirror
r/R : Rotate (Clock wise and ant-clock wise)
ESC/q : Quit
Get 25 USD Free To USE VPSSIM