• vpssim bị high mysql

 • Tell error you get when using VPSSIM & Other members help fix it

Tell error you get when using VPSSIM & Other members help fix it
 #5044  by phucho
 11 Feb 2019 23:01
Chào các bạn
Mình đang dùng con VPS OVH mà cứ khoảng 300 người online thì cpu load hơn 40 - 50%
Có cách nào tối ưu lại chút không các bác . Mình có dùng qua mysqltuner.pl nhưng không ăn thua
Cấu hình vps mình :
Ram 8 GB , 2 Core
file my.cnf của mình
 • [client]
  socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

  [mysql]
  max_allowed_packet = 64M

  [mysqld]
  local-infile=0
  ignore-db-dir=lost+found
  character-set-server=utf8
  datadir=/var/lib/mysql
  socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

  bind-address=0.0.0.0
  sql-mode=""
  port=345435
  # optimized my.cnf for MariaDB 5.5.x
  # by eva2000
  # vbtechsupport.com

  tmpdir=/var/lib/mariadbtmp

  innodb=ON
  #skip-federated
  #skip-pbxt
  #skip-pbxt_statistics
  #skip-archive
  #skip-name-resolve
  #old_passwords
  back_log = 512
  max_connections = 500
  key_buffer_size = 256M
  myisam_sort_buffer_size = 256M
  myisam_max_sort_file_size = 2048M
  join_buffer_size = 256K
  read_buffer_size = 256K
  sort_buffer_size = 256K
  table_definition_cache = 8192
  table_open_cache = 4096
  thread_cache_size = 256
  wait_timeout = 1800
  connect_timeout = 10
  tmp_table_size = 256M
  max_heap_table_size = 256M
  max_allowed_packet = 64M
  #max_seeks_for_key = 4294967295
  #group_concat_max_len = 1024
  max_length_for_sort_data = 1024
  net_buffer_length = 16384
  max_connect_errors = 100000
  concurrent_insert = 2
  read_rnd_buffer_size = 512K
  bulk_insert_buffer_size = 8M
  # query_cache boost for MariaDB >10.1.2+
  # https://community.centminmod.com/posts/30811/
  query_cache_limit = 1024K
  query_cache_size = 80M
  query_cache_type = 1
  query_cache_min_res_unit = 2K
  query_prealloc_size = 262144
  query_alloc_block_size = 65536
  transaction_alloc_block_size = 8192
  transaction_prealloc_size = 4096
  default_storage_engine = InnoDB

  log_warnings=1
  slow_query_log=0
  long_query_time=1
  slow_query_log_file=/home/vpssim.demo/logs/mysql-slow.log
  log-error=/home/vpssim.demo/logs/mysql.log

  # innodb settings
  #innodb_large_prefix=1
  innodb_purge_threads=1
  #innodb_file_format = Barracuda
  innodb_file_per_table = 1
  innodb_open_files = 1000
  innodb_data_file_path= ibdata1:10M:autoextend
  innodb_buffer_pool_size = 512M

  ## https://mariadb.com/kb/en/mariadb/xtrad ... _instances
  #innodb_buffer_pool_instances=2

  innodb_log_files_in_group = 2
  innodb_log_file_size = 256M
  innodb_log_buffer_size = 8M
  innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
  innodb_thread_concurrency = 0
  innodb_lock_wait_timeout=50
  innodb_flush_method = O_DIRECT
  #innodb_support_xa=1

  # 200 * # DISKS
  innodb_io_capacity = 300
  innodb_io_capacity_max = 2000
  innodb_read_io_threads = 4
  innodb_write_io_threads = 2
  innodb_flush_neighbors = 1

  # mariadb settings
  [mariadb]
  #thread-handling = pool-of-threads
  #thread-pool-size= 20
  #mysql --port=3307 --protocol=tcp
  #extra-port=3307
  #extra-max-connections=1

  userstat = 0
  key_cache_segments = 1
  aria_group_commit = none
  aria_group_commit_interval = 0
  aria_log_file_size = 64M
  aria_log_purge_type = immediate
  aria_pagecache_buffer_size = 64M
  aria_sort_buffer_size = 64M

  [mariadb-5.5]
  #innodb_file_format = Barracuda
  innodb_file_per_table = 1

  #ignore_db_dirs=
  query_cache_strip_comments=0

  innodb_read_ahead = linear
  innodb_adaptive_flushing_method = estimate
  innodb_flush_neighbor_pages = 1
  innodb_stats_update_need_lock = 0
  innodb_log_block_size = 512

  log_slow_filter =admin,filesort,filesort_on_disk,full_join,full_scan,query_cache,query_cache_miss,tmp_table,tmp_table_on_disk

  [mysqld_safe]
  socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
  log-error=/home/vpssim.demo/logs/mysql.log
  #nice = -5
  open-files-limit = 8192

  [mysqldump]
  quick
  max_allowed_packet = 64M

  [myisamchk]
  tmpdir=/var/lib/mariadbtmp
  key_buffer = 256M
  sort_buffer = 32M
  read_buffer = 32M
  write_buffer = 32M

  [mysqlhotcopy]
  interactive-timeout

  [mariadb-10.0]
  #innodb_file_format = Barracuda
  innodb_file_per_table = 1

  # 2 variables needed to switch from XtraDB to InnoDB plugins
  #plugin-load=ha_innodb
  #ignore_builtin_innodb

  ## MariaDB 10 only save and restore buffer pool pages
  ## warm up InnoDB buffer pool on server restarts
  innodb_buffer_pool_dump_at_shutdown=1
  innodb_buffer_pool_load_at_startup=1
  innodb_buffer_pool_populate=0
  ## Disabled settings
  performance_schema=OFF
  innodb_stats_on_metadata=OFF
  innodb_sort_buffer_size=2M
  innodb_online_alter_log_max_size=128M
  query_cache_strip_comments=0
  log_slow_filter =admin,filesort,filesort_on_disk,full_join,full_scan,query_cache,query_cache_miss,tmp_table,tmp_table_on_disk
Get 25 USD Free To USE VPSSIM