• Cách kiểm tra phiên bản Linux bạn đang sử dụng 64 hay 32 bit

  • Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)

Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)
 #206  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 16:31
Trên Linux (Ubuntu, Debian, Centos, Redhat ...) nói riêng và unix nói chung, ta có thể check hệ thống ta đang chạy thuộc 64 bit hay 32 bit đơn giản bằng lệnh:
Code: Select all
$ uname -m 
Ví dụ:

64 bit kernel :
Code: Select all
$uname -m
x86_64
32 bit kernel :
Code: Select all
uname -m
i686
hoặc
Code: Select all
uname -m
i386
olalavui liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM