• Lỗi trong phpmyadmin: Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#549

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #827  by justdoit123
 10 Jul 2018 23:04
Bác Oanh xem giúp khi vào trong Php myadmin để xem database thì thấy lỗi này kèm dòng Ignore All, nhấn vào thì bình thường bác ơi:

Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#549
count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Backtrace

./libraries/display_import.lib.php#371: PMA_pluginGetOptions(
string 'Import',
array,
)
./libraries/display_import.lib.php#456: PMA_getHtmlForImportOptionsFormat(array)
./libraries/display_import.lib.php#691: PMA_getHtmlForImport(
string '5b44d8c4ea716',
string 'database',
string 'porto_lxcre_b724',
string '',
integer 125829120,
array,
NULL,
NULL,
string '',
)
./db_import.php#43: PMA_getImportDisplay(
string 'database',
string 'porto_lxcre_b724',
string '',
integer 125829120,
)
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM