• Lỗi /etc/vpssim/menu/vpssim-redis-menu: line 26: redis-cli: command not found

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #826  by justdoit123
 10 Jul 2018 22:42
Em lỡ tay tưởng nhầm xóa cache redis mà chọn thành xóa luôn redis.
Giờ cài lại nó bị error xong hiện lỗi này thì phải làm sao giờ bác ơi ?? vô menu redis thì đã cài nhưng ko bật dc redis:
Code: Select all
/etc/vpssim/menu/vpssim-redis-menu: line 26: redis-cli: command not found


Ban muon cai dat Redis Cache cho server ? [y/N] y
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.0x.sg
 * epel: mirror.nes.co.id
 * extras: mirror.0x.sg
 * remi-php72: mirrors.thzhost.com
 * remi-safe: mirrors.thzhost.com
 * updates: mirror.0x.sg
https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/x86_64/repodata/b3cc34523cf82349fbdce79b0588b471b842a408-primary.xml.gz: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 410 repo"
Trying other mirror.
Error: failure: repodata/b3cc34523cf82349fbdce79b0588b471b842a408-primary.xml.gz from varnish-4.0: [Errno 256] No more mirrors to try.
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.0x.sg
 * epel: mirror.nes.co.id
 * extras: mirror.0x.sg
 * remi: mirrors.thzhost.com
 * remi-php72: mirrors.thzhost.com
 * remi-safe: mirrors.thzhost.com
 * remi-test: mirrors.thzhost.com
 * updates: mirror.0x.sg
https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/x86_64/repodata/b3cc34523cf82349fbdce79b0588b471b842a408-primary.xml.gz: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 410 repo"
Trying other mirror.
Error: failure: repodata/b3cc34523cf82349fbdce79b0588b471b842a408-primary.xml.gz from varnish-4.0: [Errno 256] No more mirrors to try.
error reading information on service redis: No such file or directory
error reading information on service redis: No such file or directory
This topic has 5 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM