• lỗi nginx

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #5031  by gsmsuppliers
 08 Feb 2019 13:52
Hiện tại mình test thêm website hay xóa ssl thì đều bị báo lỗi failed nginx. Oánh kiểm tra giúp mình xem lỗi này fix như nào ah.
Phiên bản VPSSIM đang chạy là bản doanh nghiệp.

Log xóa SSL:

nginx: [emerg] SSL_CTX_load_verify_locations("/etc/nginx/auth-acme/vn.fiona-tools.com/vn.fiona-tools.com.ca") failed (SSL: error:0B084009:x509 certificate routines:X509_load_cert_crl_file:PEM lib)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
nginx: [emerg] SSL_CTX_load_verify_locations("/etc/nginx/auth-acme/vn.fiona-tools.com/vn.fiona-tools.com.ca") failed (SSL: error:0B084009:x509 certificate routines:X509_load_cert_crl_file:PEM lib)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

Log thêm website:

nginx: [emerg] SSL_CTX_load_verify_locations("/etc/nginx/auth-acme/vn.fiona-tools.com/vn.fiona-tools.com.ca") failed (SSL: error:0B084009:x509 certificate routines:X509_load_cert_crl_file:PEM lib)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Failed loading /usr/lib64/php/modules/ZendGuardLoader.so: /usr/lib64/php/modules/ZendGuardLoader.so: undefined symbol: zval_used_for_init

Xin cảm ơn.
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM