• Cách Redirect 301 domain trên Nginx sử dụng https

 • Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng VPS, Hỏi & Trả lời ...
 #9956  by bannvph00701
 02 Jun 2019 07:57
Xin chào mọi người! Em đang có một website cũ là https://dongyhuynhtantrieu.com và một website mới là https://bacsicare.com
Giờ em muốn 301 toàn bộ con dongyhuynhtantrieu sang con bacsicare. Em có thử đoạn code sau:
server {
server_name dongyhuynhtantrieu.com;
rewrite ^ https://bacsicare.com$request_uri? permanent;
}
Như khi em truy cạp vào link của bài viết trên site dongyhuynhtantrieu thì bị báo lỗi https không cho chuyển hướng. Vậy mong mọi người giúp đỡ e đoạn code redirect đó với ạ. Em xin cảm ơn ạ
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #9962  by nguyenoanh
 03 Jun 2019 15:54
Chào em.
Em thêm đoạn code tương tự như đoạn code này phía dưới đoạn trên nhé:
Code: Select all
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name website_cu.com;
  return    301 https://website_moi.com/$request_uri;
ssl_certificate /etc/nginx/auth-acme/website_cu.com/website_cu.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/auth-acme/website_cu.com/website_cu.com.key;
ssl_trusted_certificate /etc/nginx/auth-acme/website_cu.com/website_cu.com.ca;
}
bannvph00701 liked this
 #25713  by bannvph00701
 08 Jul 2019 15:28
nguyenoanh wrote:
03 Jun 2019 15:54
Chào em.
Em thêm đoạn code tương tự như đoạn code này phía dưới đoạn trên nhé:
Code: Select all
server {
  listen    443 ssl http2;
  server_name website_cu.com;
  return    301 https://website_moi.com/$request_uri;
ssl_certificate /etc/nginx/auth-acme/website_cu.com/website_cu.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/auth-acme/website_cu.com/website_cu.com.key;
ssl_trusted_certificate /etc/nginx/auth-acme/website_cu.com/website_cu.com.ca;
}
Anh Oánh ơi, em đã thực hiện từ http và https chuyển qua thành công rồi. Nhưng www thì nó lại không chuyển anh cho em xin đoạn code được không ạ?
Get 25 USD Free To USE VPSSIM