• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Tối Ưu - Sửa lỗi database" trong Wordpress Blog Tools

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #399  by nguyenoanh
 22 Jun 2018 13:59
Sử dụng chức năng này để tối ưu (Optimize) cũng như sửa lỗi (repair) database cho wordpress website.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Wordpress Blog Tools ==> Tối ưu - Sửa Lỗi Database

Chức năng này chỉ có thể sử dụng cho Wordpress Website thôi nhé. Khi bạn nhập website, VPSSIM sẽ tự tìm thông tin database và hoàn thành nhiệm vụ.

Tối ưu database
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):15
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Toi uu (Optimize) hoac Sua loi (repair) Database 
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  oanh.com
oanh3.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay vpssim.com trong he thong
-------------------------------------------------------------------------
vpssim.com su dung wordpress code
-------------------------------------------------------------------------
Database dang duoc su dung: vpssim_com_1ba5 
=========================================================================
Lua chon thao tac database
=========================================================================
1) Toi Uu Database
2) Sua Loi Database
3) Huy Bo
Nhap lua chon cua ban: 1
Sửa Lỗi Database
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):15
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Toi uu (Optimize) hoac Sua loi (repair) Database 
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] y
=========================================================================
Danh sach wordpress website:
-------------------------------------------------------------------------
mronah.com			  oanh.com
oanh3.com			  vpssim.com
=========================================================================
Nhap ten website: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay vpssim.com trong he thong
-------------------------------------------------------------------------
vpssim.com su dung wordpress code
-------------------------------------------------------------------------
Database dang duoc su dung: vpssim_com_1ba5 
=========================================================================
Lua chon thao tac database
=========================================================================
1) Toi Uu Database
2) Sua Loi Database
3) Huy Bo
Nhap lua chon cua ban: 2
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM