• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Enable/Disable PHP Function"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #367  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 15:20
Sử dụng chức năng này để enable / Disable các hàm PHP mà bạn muốn / không muốn sử dụng.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Config Cấu Hình PHP ==> Enable/Disable PHP Function

Menu chức năng:
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config disable ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Tat ca nhung ham khong co trong danh sach Disable, tuc la dang duoc BAT
-------------------------------------------------------------------------
Nhap so + Nhan [Enter] 1 lan + Nhap so khac de chon nhieu ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Lua chon ham PHP xong, nhan [ENTER] de ket thuc config.
=========================================================================
 1 ) escapeshellarg
 2 ) escapeshellcmd
 3 ) exec
 4 ) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7 ) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13 ) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
 17 ) Config Mac Dinh
Lua chon [1 - 17] [Enter]: 
Cách Enable / Disable Các Hàm PHP
VPSSIM chỉ có thể cho bạn lựa chọn enable / disable 16 hàm php sau:
Code: Select all
 1 ) escapeshellarg
 2 ) escapeshellcmd
 3 ) exec
 4 ) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7 ) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13 ) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
Việc cấu hình lựa chọn hàm nào enable hoặc disable chỉ có thể thực hiện đồng thời cùng một lúc, bạn không thể config nhiều lần được.

Nếu bạn không chắc chắn về các hàm mình đã config, bạn có thể chọn chức năng 17 để quay về config mặc định. .

Bây giờ mình sẽ ví dụ disable 3 hàm: escapeshellarg, popen và show_source . 3 hàm này trong menu có thứ tự lần lượt là: 1, 7 và 13
Mình sẽ thao tác như sau:
Trong phần Lựa chọn [1 -17]:
1. Nhấn phím 1 và Enter
2. Tiếp theo nhấn 7 và Enter
3. Tiếp theo nhấn 13 và Enter

Lúc này, bảng trên sẽ dánh dấu X vào 3 hàm ta vừa chọn. Như hình dưới:
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de config disable ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Tat ca nhung ham khong co trong danh sach Disable, tuc la dang duoc BAT
-------------------------------------------------------------------------
Nhap so + Nhan [Enter] 1 lan + Nhap so khac de chon nhieu ham PHP.
-------------------------------------------------------------------------
Lua chon ham PHP xong, nhan [ENTER] de ket thuc config.
=========================================================================
 1[X]) escapeshellarg
 2 ) escapeshellcmd
 3 ) exec
 4 ) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7[X]) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13[X]) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
 17 ) Config Mac Dinh
========================>> Ban disable ham: show_source
Lua chon [1 - 17] [Enter]: 
Nếu bạn muốn disable thêm hàm nào nữa, bạn lại điền số và nhấn Enter.
Sau khi lựa chọn xong, ta nhấn thêm một lần Enter nữa. Lúc này VPSSIM sẽ xác nhận các hàm bạn muốn disable. Bạn điền y và nhấn Enter để hoàn thành.
=========================================================================
 1[X]) escapeshellarg
 2 ) escapeshellcmd
 3 ) exec
 4 ) ini_alter
 5 ) passthru
 6 ) pcntl_exec
 7[X]) popen
 8 ) proc_close
 9 ) proc_get_status
 10 ) proc_nice
 11 ) proc_open
 12 ) proc_terminate
 13[X]) show_source
 14 ) shell_exec
 15 ) symlink
 16 ) system
 17 ) Config Mac Dinh
========================>> Ban disable ham: show_source
Lua chon [1 - 17] [Enter]: 
=========================================================================
=========================================================================
Danh sach php function ban chon:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 popen		  show_source
=========================================================================
Ban chac chan muon disable nhung ham nay? [y/N] y
Kết quả:
========================================================================= 
Config disable ham PHP thanh cong 
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Change PHP Settings                
=========================================================================
Max Execution Time: 120 | Max Input Time: 120 | Allow url fopen: On
=========================================================================
Display Errors: Off | Allow url include = Off | Memory Limit: 807M
=========================================================================
File Uploads = On | Upload Max Filesize: 807M | Max Input Vars: 10000
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 popen		  show_source
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Lúc này bạn nhìn vào danh sách Disabled Functions sẽ có 3 hàm vừa chọn.
=========================================================================
Disabled Functions:
-------------------------------------------------------------------------
escapeshellarg	 popen		  show_source
=========================================================================

1) Max Execution Time		  9) Max Input Vars
2) Max Input Time		 10) Enable/Disable PHP Function
3) On/Off Allow Url Fopen	 11) Config PHP Timezone
4) On/Off Display Errors	 12) Install / Remove Imagick
5) Memory Limit			 13) Install / Remove Ioncube
6) On/Off Allow Url Include	 14) Install / Remove Suhosin
7) On/Off File Upload		 15) Re-Config PHP.INI & WWW.CONF
8) Upload Max Filesize
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Enable Tất Cả Các Hàm

Nếu muốn enable tất cả các hàm, bạn không chọn hàm nào cả, nhấn Enter 2 lần là được.
This topic has 21 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM