• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Config PHP Timezone"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #362  by nguyenoanh
 21 Jun 2018 12:23
VPSSIM có hỗ trợ chức năng config timezone cho VPS nhưng đó chỉ là config server timezone, không phải config PHP timezone. Để cấu hình PHP Timezone bạn bắt buộc phải sử dụng chức năng "Config PHP Timezone"

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Config Cau Hinh PHP ==> Config PHP Timezone

Menu:
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat TimeZone Cho PHP 
=========================================================================
       PHP Timezone Hien Tai: Europe/London
=========================================================================
1) GMT	    8) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 
Bây giờ, tùy vào múi giờ bạn muốn sử dụng mà bạn lựa chọn thứ tự menu cho thích hợp.
Vì dụ mình config PHP timezone là múi giờ Việt NAM - GMT+7
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat TimeZone Cho PHP 
=========================================================================
       PHP Timezone Hien Tai: Europe/London
=========================================================================
1) GMT	    8) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 10
=========================================================================
Chuc nang nay chi config PHP timezone. Neu ban muon config server timezone
-------------------------------------------------------------------------
Su dung chuc nang [ Cai Dat Server Timezone ] trong [ Tien Ich & Addons ]. 
-------------------------------------------------------------------------
Click OK de tiep tuc config ...
-------------------------------------------------------------------------
Thay doi PHP timezone GMT+7... please wait ...
Kết quả:
=========================================================================
Thay doi Timezone cho PHP thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
PHP Timezone: GMT+7 (Asia/Bangkok)
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
          Cai Dat TimeZone Cho PHP 
=========================================================================
       PHP Timezone Hien Tai: Asia/Bangkok
=========================================================================
1) GMT	    8) GMT+6   15) GMT+10   22) GMT-1	  29) GMT-8
2) GMT+1    9) GMT+6:30  16) GMT+10:30 23) GMT-2	  30) GMT-9
3) GMT+2    10) GMT+7   17) GMT+11   24) GMT-3	  31) GMT-9:30
4) GMT+3    11) GMT+8   18) GMT+12   25) GMT-4	  32) GMT-10
5) GMT+4    12) GMT+8:45  19) GMT+13   26) GMT-5	  33) GMT-11
6) GMT+5    13) GMT+9   20) GMT+13:45 27) GMT-6	  34) GMT-12
7) GMT+5:30  14) GMT+9:30  21) GMT+14   28) GMT-7
Lua chon cua ban (0-Thoat): 

Bạn xem thanh status trong chức năng menu đã chuyển từ :
PHP Timezone Hien Tai: Europe/London
là múi giờ GMT
Sang :
PHP Timezone Hien Tai: Asia/Bangkok
là múi giờ GMT+7
This topic has 6 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM