• Kill một process khi biết tên của nó

  • Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)

Các Bài Viết Về Sử Dụng PC Linux (Ubuntu, Debian, Centos , Linux Mint ..)
 #205  by nguyenoanh
 09 Jun 2018 16:25
Ta dùng lệnh sau để kill process (tiến trình) đó:
Code: Select all
pkill Tên_tiến_trình 
hoặc
Code: Select all
 killall Tên_tiến_trình 
Nếu killall chưa được cài trên centos, bạn cài thêm bằng lệnh:
Code: Select all
yum install psmisc
Ví dụ: Ta có thể tắt vpssim bằng lệnh:
Code: Select all
pkill vpssim 
Get 25 USD Free To USE VPSSIM