Page 1 of 1

Limit request tới 1 file

PostPosted:08 Nov 2018 10:04
by smowtion
XIn chào
Có cách nào limit thời gian request tới 1 link của 1 ip trong thời gian không ?
Thank