Page 1 of 1

VPSSIM đã cài browser caching for nginx chưa vậy ad?

PostPosted:10 Oct 2018 11:52
by tonyviet9x
location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
expires 365d;
}

location ~* \.(pdf)$ {
expires 30d;
}

Mình đang định thêm vào vpssim để browser caching trình duyệt, nhưng không biết ad đã thêm chưa ạ?