Page 1 of 1

Cài đặt SSL cho phpMyAdmin

PostPosted:21 Aug 2019 21:38
by hregtk
Dear ae, mình thường truy cập vào phpMyAdmin bằng IP của VPS: http://ip:port/
Nay mở phpMyAdmin lên mới chú ý thấy có dòng này:
Code: Select all
Database server
Server: Localhost via UNIX socket
Server type: MariaDB
[b]Server connection: SSL is not being used Documentation[/b]
Server version: 10.2.14-MariaDB - MariaDB Server
Protocol version: 10
User: root@localhost
Server charset: UTF-8 Unicode (utf8)
Nên tự nhiên cũng thắc mắc là muốn bật SSL cho cái này thì làm ntn. Ko biết Oánh có giải pháp gì ko?