Page 1 of 1

Tắt ghi log cho php và mysql không hoạt động?

PostPosted:09 Jan 2019 14:04
by minhclear
Do thỉnh thoảng server của em có một số trục trặc xảy ra nên dung lượng log tăng đột biến dẫn đến treo luôn server.
Em có vào phần log để tắt chức năng ghi log cho php và mysql nhưng log trong vpssim.demo vẫn cứ tăng.