• Lỗi MySQL tự đông stop và không start được

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #4958  by olalavui
 22 Jan 2019 09:37
E đang dính lỗi này, có cách nào fix k?
/var/lib/mysql/mysql.sock <= hiện k tồn tại
nguyenoanh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM