• Lỗi khi vào phpadmin quản lý database

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #3578  by ngocanhkiu
 09 Dec 2018 09:02
Síp @oanh: Bình thương mình vẫn hay truy câp link http://202.182.99.153:999/ điền Id & Pw thì vào bình thường, hôm nay mình vào trên sever khác thì login sau thì nó báo là 403 Forbidden thử truy cập bằng domain https://www.bandatnenbaria.vn thì vẫn 403 Forbidden vào ftp hay web thì bình thường là sao thế sip oánh
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM