• Lỗi khi vào phpadmin quản lý database

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #3578  by ngocanhkiu
 09 Dec 2018 09:02
Síp @oanh: Bình thương mình vẫn hay truy câp link http://202.182.99.153:999/ điền Id & Pw thì vào bình thường, hôm nay mình vào trên sever khác thì login sau thì nó báo là 403 Forbidden thử truy cập bằng domain https://www.bandatnenbaria.vn thì vẫn 403 Forbidden vào ftp hay web thì bình thường là sao thế sip oánh
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #3586  by olalavui
 11 Dec 2018 10:09
Mở port phpmyadmin chưa? mình sợ ở sv mới bên đang close port
nguyenoanh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM