• Làm sao để vpssim sử dụng được hàm object để kết nối đến database ??

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #8575  by ruaconx11
 22 May 2019 12:02
+ Cùng 1 code em cài hocvps thì nó chạy.
+ Em cài bên vpssim ( do em có mua key bản quyền), thì nó không chạy, tìm hiểu thì mới biết là phiên bản php ở vpssim nó không support connect theo object . ( vì trong có xài object )
** Làm sao để bật object lên vậy mọi người.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM