Page 1 of 1

Lỗi khi xóa monsta ftp với sudomain 20) Cai Dat MonstaFTP

PostPosted:24 Jul 2018 12:03
by justdoit123
Lỗi này là bị sao vạy bác Oanh ?? dù e chưa thấy bị ảnh hưởng gì, e chỉ xóa monsta ftp subdomain ko xài tới

=========================================================================
Nginx has an error. VPSSIM can not run this function !
-------------------------------------------------------------------------
Nginx status:
-------------------------------------------------------------------------
nginx: [emerg] BIO_new_file("/etc/nginx/auth-acme/www..com/www..com.crt") failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen('/etc/nginx/auth-acme/www...vn/www..com.crt','r') error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed