• Help, bị lỗi Download failed. cURL error 28: Connection timed out after 10002 milliseconds

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #54232  by daosinguyen
 22 Aug 2019 21:13
Mình share link lên facebook không hiển thị ảnh, sử dụng tool debug thì thấy báo lỗi: Curl: 28 (OPERATION_TIMEOUTED)
Khắc phục thế nào nhỉ. Thanks!
Get 25 USD Free To USE VPSSIM