Page 1 of 1

Lỗi "-bash: vpssim: command not found"

PostPosted:11 Jul 2018 00:28
by xuandung38
Mình cài xong vpssim nhưng không sử dụng được và không cho cài lại

Last login: Tue Jul 10 19:13:09 2018 from 42.117.154.218
========================================================================
* VPS (Server) duoc Cai dat va Cau hinh boi VPSSIM by HostinAZ.VN
========================================================================
* Lenh goi VPSSIM menu : vpssim
========================================================================
* Neu khong truy cap duoc phpMyAdmin, download backup files ...
------------------------------------------------------------------------
* Chay chuc nang: [Open Phpmyadmin Port] trong [Quan Ly Phpmyadmin].
------------------------------------------------------------------------
* Mac dinh: CSF Firewall bi disable.
*-----------------------------------------------------------------------
* Neu server > 1 GB RAM ==> Ban nen Enable CSF Firewall.
========================================================================
========================================================================

* Vi cong dong VPSSIM user, hay comment neu gap loi khi su dung VPSSIM.
*-----------------------------------------------------------------------
* Chia se kinh nghiem, giup do cong dong tai dien dan:
*-----------------------------------------------------------------------
* http://community.hostingaz.vn
*-----------------------------------------------------------------------
* Support VPSSIM: https://hostingaz.vn/donate
*-----------------------------------------------------------------------
*Dich vu cai dat va fix loi VPS: https://hostingaz.vn/dich-vu
========================================================================
[root@vps194590 ~]# vpssim
-bash: vpssim: command not found
vpssim.jpg
vpssim.jpg (87.96 KiB) Viewed 201 times

Image