Page 1 of 1

Lỗi /etc/vpssim/menu/vpssim-redis-menu: line 26: redis-cli: command not found

PostPosted:10 Jul 2018 22:42
by justdoit123
Em lỡ tay tưởng nhầm xóa cache redis mà chọn thành xóa luôn redis.
Giờ cài lại nó bị error xong hiện lỗi này thì phải làm sao giờ bác ơi ?? vô menu redis thì đã cài nhưng ko bật dc redis:
Code: Select all
/etc/vpssim/menu/vpssim-redis-menu: line 26: redis-cli: command not found


Ban muon cai dat Redis Cache cho server ? [y/N] y
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.0x.sg
 * epel: mirror.nes.co.id
 * extras: mirror.0x.sg
 * remi-php72: mirrors.thzhost.com
 * remi-safe: mirrors.thzhost.com
 * updates: mirror.0x.sg
https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/x86_64/repodata/b3cc34523cf82349fbdce79b0588b471b842a408-primary.xml.gz: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 410 repo"
Trying other mirror.
Error: failure: repodata/b3cc34523cf82349fbdce79b0588b471b842a408-primary.xml.gz from varnish-4.0: [Errno 256] No more mirrors to try.
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Install Process
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.0x.sg
 * epel: mirror.nes.co.id
 * extras: mirror.0x.sg
 * remi: mirrors.thzhost.com
 * remi-php72: mirrors.thzhost.com
 * remi-safe: mirrors.thzhost.com
 * remi-test: mirrors.thzhost.com
 * updates: mirror.0x.sg
https://repo.varnish-cache.org/redhat/varnish-4.0/el6/x86_64/repodata/b3cc34523cf82349fbdce79b0588b471b842a408-primary.xml.gz: [Errno 14] PYCURL ERROR 22 - "The requested URL returned error: 410 repo"
Trying other mirror.
Error: failure: repodata/b3cc34523cf82349fbdce79b0588b471b842a408-primary.xml.gz from varnish-4.0: [Errno 256] No more mirrors to try.
error reading information on service redis: No such file or directory
error reading information on service redis: No such file or directory