Page 1 of 1

Lỗi nhẹ khi xóa tất cả cache 26) Xoa cache

PostPosted:10 Jul 2018 17:14
by justdoit123
Khi e chạy lệnh xóa tất cả cache thì nó hiện dòng này : cat: /etc/vpssim/.tmp/checkredis: No such file or directory

=========================================================================
Stopping php-fpm: [ OK ]
Starting php-fpm: [ OK ]
cat: /etc/vpssim/.tmp/checkredis: No such file or directory
OK


Vào xóa riêng cache redis thì vẫn bình thường bác Oanh ơi