Page 1 of 1

Lỗi kích hoạt "bcmath extension to use our script"

PostPosted:27 Apr 2019 09:54
by coroler
Hi mọi người.
Mình có sự dụng VPSSIM. Có có cài đặt 1 mã nguồn web lên.
Tuy nhiên lúc bắt đầu cài đặt thì nó báo lỗi vậy " You must enable the bcmath extension to use our script."

Bác nào biết cách bật cái này ở đâu không?
Chỉ giúp mình với!
Mình cảm ơn

Re: Lỗi kích hoạt "bcmath extension to use our script"

PostPosted:01 May 2019 09:43
by MacKen
Lệnh nếu dùng PHP 7.1
yum-config-manager --enable remi-php71
yum -y install php-bcmath

Re: Lỗi kích hoạt "bcmath extension to use our script"

PostPosted:01 May 2019 09:44
by MacKen
Trong PHP has been compiled module testing có dòng chữ bcmath là ok