• Website có nhiều ảnh, Load không hết ảnh được và báo lỗi 503

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #584  by nguyenoanh
 03 Jul 2018 19:55
Nếu website của bạn có nhiều hình ảnh, khi chạy website thì không load được toàn bộ ảnh và show lỗi 503. Tuy nhiên nếu load riêng từng ảnh thì lại được.

Khi check log Nginx thì có lỗi tương tự:
Code: Select all
2018/07/03 12:31:46 [error] 17361#17361: *123 limiting connections by zone "conn_limit_per_ip", client: 42.29.23.40, server: kosmebox.ml, request: "GET /image/cache/data/hinhanh.jpg.JPG HTTP/2.0", host: "domain.com", referrer: "https://domain.com/"
Ta khắc phục lỗi này như sau:

Edit /etc/nginx/conf/ddos2.conf
Code: Select all
nano /etc/nginx/conf/ddos2.conf
tăng giá trị :
Code: Select all
limit_conn conn_limit_per_ip 60;
Lên 120 chẳng hạn. Nếu 120 mà vẫn lỗi thì bạn tăng tiếp:
Code: Select all
limit_conn conn_limit_per_ip 120;
Save và khởi động lại Nginx là được.
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM