Page 1 of 1

Lỗi SSL với VPSSIM qua cloudflare

PostPosted:09 Jul 2019 15:14
by ruaconx11
Lỗi SSL với VPSSIM qua cloudflare. Mình có cấu hình SSL qua vps sử dụng vpssim thì không kết nối https được.
+ Nhưng vào Cloudflare để cấu hình lại về VPS cũ thì nó kết nối SSL bình thường.
Vậy vpssim bị lỗi à mọi người