Page 1 of 1

FTP đang dùng thì bị lỗi không truy cập được cho từng website

PostPosted:03 Jul 2019 11:48
by xanhcloud
FTP đang dùng thì bị lỗi không truy cập được cho từng website. Đã cài lại FTP Server nhưng vẫn không được