Page 1 of 1

Cronjob không hoạt động

PostPosted:14 Mar 2019 16:20
by leenguyen0999
Mình đã cài đặt cronjob như hình.
Lệnh sẽ chạy vào lúc 23:59 mỗi ngày
Nhưng sao mình kiểm tra thì nó không hoạt động