• Chặn tmp

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #4807  by Độc Công Tử
 13 Jan 2019 05:29
Hi!
A cho e hỏi có cách nào để chặn file tạm không anh nhỉ? trong cài đặt /etc/my.cnf e có tắt dòng tmpdir=/var/lib/mariadbtmp nhưng file tạm lại sản sinh ra trong folder /tmp. Vấn đề là file tạm của e nó sản sinh ra nhanh quá bị lỗi No space left on device liên tục, phải xóa hết file và restart lại vps mới sử dụng được.

E có sử dụng lệnh cron xóa file? nhưng không hiệu quả */15 * * * * find /var/lib/mariadbtmp/* -mmin +15 -delete
nguyenoanh liked this
This topic has 7 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM