• Addon domain và ssl

 • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #1433  by ntlong
 05 Aug 2018 03:07
M có nhu cầu chạy 2 domain song song trên 1 web. đã addon domain thành công nhưng site gốc có sử dụng ssl vì vậy site phụ vào toàn bị báo lổi thiếu ssl. Mong b hướng dẫn thêm .

Ps ... sẻ thêm nhiều addon domain.

ĐÃ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ.

Tình huống:

Có site gốc: domainA.com, và muốn các domainB domainC ..... point về nội dung của Domain A nhưng tên miền là chính các domain B C.


1. Tạo acc Domain B C... và tạo luôn SSL Free
2. vào /etc/nginx/conf.d ... tìm file domainB.conf và tìm và edit
Tìm
Code: Select all
root /home/domainB/public_html;
include /etc/nginx/conf/ddos2.conf;
index index.php index.html index.htm;
  	server_name domainB;
Sửa root thành folder A
Code: Select all
root /home/domainA/public_html;
include /etc/nginx/conf/ddos2.conf;
index index.php index.html index.htm;
  	server_name domainB;
Tìm tiếp cuối trang
Sửa fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domainB/public_html$fastcgi_script_name; về DomainA
Code: Select all
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 250;
		fastcgi_send_timeout 250;
		fastcgi_read_timeout 250;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domainB/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
Sửa
Code: Select all
  	location ~ \.php$ {
		fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    	include /etc/nginx/fastcgi_params;
    	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    	fastcgi_index index.php;
		fastcgi_connect_timeout 250;
		fastcgi_send_timeout 250;
		fastcgi_read_timeout 250;
		fastcgi_buffer_size 256k;
		fastcgi_buffers 4 256k;
		fastcgi_busy_buffers_size 256k;
		fastcgi_temp_file_write_size 256k;
		fastcgi_intercept_errors on;
    	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/domainA/public_html$fastcgi_script_name;
  	}
Kiểm tra và khởi động lại Nginx
Last edited by ntlong on 14 Aug 2018 10:04, edited 5 times in total.
delpierro liked this
This topic has 74 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM