• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Auto Backup ALL Databases"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1694  by nguyenoanh
 17 Aug 2018 16:54
Ngoài chức năng "Auto Backup Database" dùng để cấu hình tự động sao lưu từng database riêng lẻ thì từ VPSSIM version 4.5.10 trở đi, mình có tích hợp chức năng "Auto Backup ALL Database" - Cấu hình tự động sao lưu tất cả các database trên VPS.
Khi sử dụng chức năng này, vào một giờ cụ thể trong ngày do bạn chọn (bạn nên trọn giờ website có lượng người truy cập thấp nhất), VPSSIM sẽ lần lượt sao lưu tất cả các database trên VPS. Mỗi Database sẽ được sao lưu vào một file riêng, tương tự như chức năng "Backup 1 Database" . Các file backup được lưu trữ trong /home/vpssim.demo/private_html/backup.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Quản Lý Database ==> Auto Backup ALL Database

1. Bật chức năng Tự Động Backup Tất Cả Database Trên VPS
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.10)
=========================================================================
              Quan ly Database
=========================================================================
    Total Databases Size: 94M | Total Backup Files Size: 6.9M
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/howdata
=========================================================================
1) Tao Database			   9) Lay Link File Backup
2) Xoa Database			   10) Copy Backup toi Root cua Domain
3) Backup 1 Database		   11) Xoa Tat Ca File Backup
4) Backup Tat Ca Database	   12) Xem Thong Tin Database
5) Backup & Restore FULL (1 File)  13) Xem Thong Tin User Root MySQL
6) Auto Backup Database		   14) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
7) Auto Backup ALL Database	   15) Auto re-Start MySQL Server
8) Phuc Hoi (Restore) Database	   16) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 7
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT/TAT auto sao luu tat ca Database tren VPS.
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai chuc nang nay dang duoc TAT.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1146
=========================================================================
Ban muon BAT chuc nang nay ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
OK, Please wait ....
=========================================================================
Lua Chon Thoi Gian Luu Tru Toi Da Cua 1 File Backup Tren Server.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Se Tu Dong Xoa File Cac File Backup Dat Toi Gioi Han Nay.
=========================================================================
1) 3 Ngay
2) 7 Ngay
3) 10 Ngay
4) 14 Ngay
5) 20 Ngay
6) 30 Ngay
Nhap lua chon cua ban: 2
=========================================================================
Thoi gian luu tru file backup: 7 ngay
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon VPSSIM thuc hien tu dong sao luu luc may gio ?[0-23]: 4
=========================================================================
=========================================================================
Vao 4h hang ngay, VPSSIM se auto sao luu tat ca Database tren server
-------------------------------------------------------------------------
De dam bao dung luong DISC khong bi FULL, VPSSIM se tu dong xoa cac file
-------------------------------------------------------------------------
backup co tuoi tren 7 ngay.
=========================================================================
Ban dong y voi config nay ? [y/N] y
Hoàn thành config:
=========================================================================
Hoan thanh config tu dong backup tat ca Database tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian auto backup: 4h hang ngay
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian luu tru toi da cua cac file backup tren server: 7 ngay.
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.10)
=========================================================================
              Quan ly Database
=========================================================================
    Total Databases Size: 94M | Total Backup Files Size: 6.9M
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/howdata
=========================================================================
1) Tao Database			   9) Lay Link File Backup
2) Xoa Database			   10) Copy Backup toi Root cua Domain
3) Backup 1 Database		   11) Xoa Tat Ca File Backup
4) Backup Tat Ca Database	   12) Xem Thong Tin Database
5) Backup & Restore FULL (1 File)  13) Xem Thong Tin User Root MySQL
6) Auto Backup Database		   14) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
7) Auto Backup ALL Database	   15) Auto re-Start MySQL Server
8) Phuc Hoi (Restore) Database	   16) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat):
1. Tắt chức năng Tự Động Backup Tất Cả Database Trên VPS

Khi muốn thay đổi thời gian backup, bạn phải Tắt nó đi và thực hiện lại từ đầu:
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.10)
=========================================================================
              Quan ly Database
=========================================================================
    Total Databases Size: 94M | Total Backup Files Size: 6.9M
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/howdata
=========================================================================
1) Tao Database			   9) Lay Link File Backup
2) Xoa Database			   10) Copy Backup toi Root cua Domain
3) Backup 1 Database		   11) Xoa Tat Ca File Backup
4) Backup Tat Ca Database	   12) Xem Thong Tin Database
5) Backup & Restore FULL (1 File)  13) Xem Thong Tin User Root MySQL
6) Auto Backup Database		   14) Re-Config (Cau Hinh Lai) MySQL
7) Auto Backup ALL Database	   15) Auto re-Start MySQL Server
8) Phuc Hoi (Restore) Database	   16) List & Dung Luong All Databases
Lua chon cua ban (0-Thoat): 7
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT/TAT auto sao luu tat ca Database tren VPS.
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai chuc nang nay dang duoc BAT.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian auto backup: 4h hang ngay.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian luu tru cac file backup: 7 ngay.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1146
=========================================================================
Ban muon TAT chuc nang nay ? [y/N] y
Get 25 USD Free To USE VPSSIM