• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Run Script In Writable Folder"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1259  by nguyenoanh
 27 Jul 2018 14:50
Đây là chức năng bạn nên sử dụng cho tất cả website trên server để nâng cao bảo mật cho server. Khi chạy chức năng này, chúng ta sẽ không thể chạy các file có phần mở rộng php,pl,py,sp,asp,sh,cgi trong các folder có khả năng ghi trên server như: uploads, images, cache, tmp, temp từ trên trình duyệt được nữa.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Bảo Mật Server & Website ==> Run Script In Writable Folder ==> Allow/Deny Chay Script Trong Writable Folder

Cách sử dụng:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
2) Quan Ly CSF Firewall		   9) Block Exploits, SQL Injections
3) Quan Ly IPtables Firewall	  10) Block Bad Bots Scan Website
4) Linux Malware Detect & ClamAV  11) Run Script In Writable Folder
5) Check & Block IP DOS		  12) BAT/TAT Email Thong Bao Login
6) Thay Doi Port SSH Number	  13) Thay Password Account Root
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
Lua chon cua ban (0-Thoat): 11
=========================================================================
1) Allow/Deny Chay Script Trong Writable Folder
2) List Websites KHONG CHO Chay Script Trong Writeable Folder
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de ALLOW/DENY chay script trong writable folder
-------------------------------------------------------------------------
Folder:uploads,images,cache,media,logs,tmp - Script: PHP,PL,PY,JSP,SH,CGI
-------------------------------------------------------------------------
Edit rules tai: /etc/nginx/conf/deny-script-writeable-folder.conf
=========================================================================
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N]
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: oanh.com
=========================================================================
oanh.com CHO PHEP chay Script trong writable folder
-------------------------------------------------------------------------
KHONG CHO PHEP chay Script trong writable folder ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Config KHONG CHO PHEP chay Script trong writable folder cua oanh.com thanh cong!
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
2) Quan Ly CSF Firewall		   9) Block Exploits, SQL Injections
3) Quan Ly IPtables Firewall	  10) Block Bad Bots Scan Website
4) Linux Malware Detect & ClamAV  11) Run Script In Writable Folder
5) Check & Block IP DOS		  12) BAT/TAT Email Thong Bao Login
6) Thay Doi Port SSH Number	  13) Thay Password Account Root
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Nội dung của file: /etc/nginx/conf/deny-script-writeable-folder.conf
Code: Select all
#deny scripts inside writable directories
location ~* /(uploads|images|cache|media|logs|tmp|temp)/.*.(php|pl|py|jsp|asp|sh|cgi)$ {
return 403;
}
bạn có thể thêm hoặc bớt các folder và các phần mở rộng của file bạn muốn chặn ở file này..
Get 25 USD Free To USE VPSSIM